Ogólne warunki współpracy Giffits GmbH

1. Zakres ważności

Prowadzimy handel wyłącznie na warunkach zgodnych z poinższymi ogólnymi warunkami współpracy. Wszelkie potwierdzenia drugiej strony niezgodne z naszymi warunkami zostaną odrzucone.

2. Zakres zobowiązania

W przypadku zamówień internetowych zawarta zostaje umowa między zamawiającym a Giffits GmbH tylko w razie wyraźnej akceptacji zlecenia przez Giffts GmbH. Odbywa się to przez wysłanie potwierdzenia zlecenia drogą elektroniczną. Wysłanie potwierdzenia zamówienia nie jest deklaracją przjęcia zlecenia przez GmbH, służy jedynie do jako oświadczenie wpływu Państwa zamówienia. W razie oczywistych błędów pisowni, druku i obliczeń Giffits GmbH zastrzega sobie prawo do rezygnacji z umowy, chyba że druga strona jest skłonna zaakceptować te warunki umowy, które były od początku oczywiste. Nasi pracownicy nie są upoważnieni zawierania dodatkowych umów i/lub ustnych obietnic odbiegających poza zakres pisemnej umowy.

3. Zakres usług i dostawy

Dopuszczalny niedobór i nadwyżka dostawy wynosi 10%. W przypadku zmniejszonej dostawy odbiorca ma obowiązek prawidłowego zgłoszenia tego faktu zgodnie z §§377 HGB niemieckiego prawa handlowego, wówczas opłata odpowiada wartości ceny za rzeczywiście dostarczoną ilość towaru. Dostawę nadmierną do 10% jest winien Kupujący w przypadku nie zgłoszenia nadmiaru zgodnie z §§377 HGB niemieckiego prawa handlowego w formie proporcjonalnej większej ceny za tę większą ilość towaru. Jeżeli Kupujący terminowo i zgodnie z §§377 HGB wskazał nadwyżkę towaru i nie jest zainteresowany owym dodatkowym towarem o czym także poinformuje Giffits GmbH w ściśle określonym czasie w §§377 HGB niemieckiego prawa handlowego nie jest on winien owej kwoty za nadmiar dostarczonego towaru. Jest on jednak zoobowiązany tę nadwyżkę towaru oddać na rządanie Giffits GmbH. Nadmiar lub niedomiar w dostawie nie upoważniają do odmowy przyjęcia towaru jak i do rezygnacji z umowy.

Jesteśmy zawsze upoważnieni do dostaw i usług częściowych o ile jest to do przyjęcia i w rozsądnych granicach dla klienta.

Jeżeli koszty transportu dostawy w sposób oczywisty przewyższają ryczałtowe koszta przesyłki, Giffits GmbH zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego owymi dodatkowymi kosztami. Przy zamówieniach z zagranicy może w pewnych okolicznościach dojść do dodatkowych kosztów takich jak cło i inne opłaty przywozowe. Kosztami tymi jest obciążany Kupujący, Giffits GmbH nie ma wpływu na te dodatkowe koszta ani ich kwotę.

4. Terminy dostaw i usług

Okres lub terminy dostaw są tylko wtedy wiążące, kiedy zostaną pisemnie lub teleksowo przez nas potwierdzone. Za opóźniena w dostawach lub usługach w przypadku Siły Wyższej i przeszkód które nie tylko opóźniają ale i także uniemożliwiają dostawę, nie ponosimy odpowiedzialności, także przy umownie potwierdzonych terminach dostawy. Kupujący upoważnia nas do odroczenia dostawy na okres trwania przeszkód i stosowny dodatkowy czas rozruchu lub wycofania się kompletnie lub częściowo z umowy z powodu niedotrzymanej części umowy. O ile my ponosimy winę za nasze spóźnienia i niedotrzymane umownie obowiązujące terminy i okresy ponosimy odpowiedzialność za każdy ukończony tydzień zwłoki w formie pół procenta wartości faktury (bez VATu) lecz kompletnie nie wyżej niż pięć prozent wartości faktury za dotknięte spóźnieniem dostawy. Dalsze roszczenia są wykluczone chyba że spóźnienie to spoczywa na rażącym zaniedbaniu z naszej strony.

5. Zastrzeżenia materiałowe

Giffits GmbH zastrzega sobie drobne lub nieistotne odchylenia pod względem koloru, grubości materiału i wykończenia. Nasze dane co do przedmiotu dostawy są opisami lub oznaczeniami a nie zapewnionymi właściwościami.

6. Przejście niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru przewoźnikowi. Jeżeli wysyłka jest opóźniana na życzenie Kupującego, niebezpieczeństwo przechodzi na niego w chwili naszego meldunku o gotowości do przesyłki.

7. Gwarancja

W sprzedarzy bespośredniej lub przy transakcji w której towar nie jest przesłany bezpośrednio do nas, nie jesteśmy zoobowiązani do kontroli towaru co do ilości i jakości. Nasze zgłoszenie jest więc terminowe jeśli nasz odbiorca bezzwłocznie wniesie do nas donos z którym my także bezzwłocznie do naszych dostawców wystąpimy. Wszelkie zgłoszenia i donosy powinny być natychmiastowo pisemnie u nas składane. Odbiorcą w tej sytuacji jest nasz klient ostateczny a już nie przewoźnik, spedytor lub inny pomocnik zastępczy.

8. Zastrzeżenie własności

Dostarczony przez nas towar zostaje własnością Giffits GmbH do momentu uiszczenia przez Kupującego całości ceny. Kupujący ale jest upoważniony do dalszej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności w ramach prawidłowo prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku dalszej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności, Kupujący zoobowiązuje sie przelać na Giffits GmbH wierzytelność wobec nabywcy o zapłatę ceny. Kupujący zobowiązuje się powiadomić nabywcę o zastrzeżeniu jak i powiadomic natychmiastowo nas o tym zdarzeniu.

9. Zapłata

Podstawową formą płatności jest zapłata z góry przed dostawą, chyba że między stronami zostały wyraźnie uzgodnione inne warunki płatności. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, faktury nasze są do natychmiastowego uiszczenia, najpóźniej jednak w ciągu czternastu (14) dni. Rabaty gotówkowe skonto są dozwolone jedynie w przypadku wyraźnego uzgodnienia.

10. Jurysdykcja

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem ONZ-prawem sprzedaży. Jedyną jurysdykcją i miejscem wypełniena roszczeń związanych z naszymi relacjami biznessowymi jest Hamburg - Barmbek. Giffits GmbH zastrzerża sobie możliwość pozwania do sądu jurysdykcji Kupującego.

11. Polityka prywatności i poufności

Giffits GmbH zapewnia Kupująych przestrzegać przy pobraniu, przetwarzaniu i użytku ich osobistych danych zarządzenia federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) jak i innych odpowiednich norm prawnych. Gromadzone i przechowywane bedą tylko te dane które są niezbędne do użytkowania serwisu. Dane osobiste będą traktowane poufnie. Będą one przekazywane trzecim osobom tylko jeżeli jest to konieczne do zawarcia umowy.

12. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych które podajemy w linkach. Informacje jak i treści tych stron nie leżą w odpowiedzialności Giffts GmbH i nie są składane w naszym imieniu. Giffits GmbH nie gwarantuje aktualności, kompletności, jakości, poprawności itd. tych informacji i danych. Giffits GmbH nie oddaje żadnych zapewnien i gwarancji za bezpośrednie, pośrednie lub inne wskazówki na inne strony internetowe i ich treść. Stanowczo dystansujemy się od treści hiperłączy i powiązanych lub linkowanych stron internetowych jak również nie traktuje jako własne. W żadnym wypadku nie odpowiadamy wobec klienta czy innej trzeciej osoby za bezpośrednie i pośrednie szkody które wynikły z korzystania łączonej czy linkowanej strony internetowej.

13. Prawa autorskie

Wszelkie autorskie prawa użytkowania co do przez Giffits GmbH stworzonych szkiców, zarysów, orginałów, filmów itd. pozostają w każdym postępowaniu i rodzaju wykorzystania, z wyjątkiem innych jednoznacznych ustaleń przy Giffits GmbH. Oferta na stronie internetowej Giffits GmbH jest przez nas przygotowana i przez nas nadzorowana. Wszystkie dane, informacje i materiały znajdujące się na tej stronie internetowej takie jak znaki optyczne/zdjęcia, ilustracje, audio-i videoklipy są chronione prawami autorskimi i zastrzerżonymi znakami towarzystwa jak i innymi prawami własności umysłowej, które są trzymane i kontrolowane przez Giffits GmbH lub i inne osoby na które prawa Giffits GmbH otrzymało licencje. Kopiowanie, powielanie, publikowanie na nowo, przesyłanie (uploading), rozsyłanie, przenoszenie lub rozprowadzanie w inny sposób taki jak e-mail i inne elektroniczne sposoby, jest zakazane. Bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela strony surowo zabronione są wszelkie zmiany danych, informacji i materiałów jak i wykorzystanie owych danych na innych stronach internetowych lub przez sieć komputerową połączone inne otoczenia komputerowe. Informacje, dane i materiały na naszej stronie przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytkowania osobistego a nie gospodarczego, wszelkie inne użytkowanie narusza prawa autorskie, znaki zastrzeżone jak i inne prawa własności i są zabronione. Zastrzegamy sobie wszelkie możliwości postępowania sądowego w wypadku naruszania naszych praw autorskich.

14. Obowiązkowe informacje techniczne dotyczące baterii lub akumulatorów

Nasz obowiązek przyjęcia zwrotnego jako handlowiec:
My jako handlowcy jesteśmy prawnie zobowiązani przyjąć do zwrotu wszystkie baterie i akumulatory które zostały u nas zakupione. Prosimy naszych klientów o przyjęcie tej oferty i o pomoc z tym związaną ochroną naszego środowiska naturalnego.

Obowiązek konsumenta do zwrotu:
Baterie i akumulatory nie należą do odpadów domowych. W 1998 opublikowane zarządzenie (Batterieverordnung) zobowiązuje wszystkich obywateli do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów wyłącznie przez w handlu założone specjalne składnice. Jeżeli chcecie Państwo zwrócić nam baterie i akumulatory, prosimy upewnić się czy wysyłka ta jest dostatecznie opieczętowana.

Baterie i akumulatory zawierające substancje szkodliwe oznaczone są symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci. Obok tego symbolu znajduje się chemiczne oznakowanie szkodliwej substancji.


Te znaki znajdą Państwo na bateriach i akumulatorach zawierających toksyczne substancje chemiczne.
Pb = bateria / akumulator zawiera ołów
Cd = bateria / akumulator zawiera kadm
Hg = bateria / akumulator zawiera rtęć

15. Ustalenia końcowe

Próby i wzorce dostarczane są wyłącznie z rachunkiem. Prawo zwrotu jest niemożliwe. Wszystkie artykuły eko i bio oznakowane pieczęcią kontrolną, są certyfikowane bio-numerem certyfikacyjnym DE-ÖKO-001 zgodnie z art. 29 EU eko-rozporządzenia. W przypadku całkowitej lub częściowej nieskuteczności pojedyńczych warunków niniejszej umowy lub występujących luk, moc obowiązująca pozostałych warunków zostaje nienaruszona.

16. Klauzula salwatoryjna

W przypadku całkowitej lub częściowej nieskuteczności pojedyńczych warunków niniejszej umowy lub występujących luk, moc obowiązująca pozostałych warunków zostaje nienaruszona.

Giffits GmbH
Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Niemcy
Telefon: 022 307 43 65
Fax: +49 (0)40 2788 201-79
www.giffits.pl
serwis@giffits.pl

Właściciele i dyrektorzy handlowi z prawem reprezentowania: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt

 
Stan: Hamburg, Kwiecień 2010

Infolinia Giffits
022 307 43 65
Mo - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Schreiben Sie uns Ihre Wünsche per Mail serwis@giffits.pl
oder nutzen Sie unser Formularz kontaktowy
Masz dalsze pytania? Do FAQ