Serwis
Ogólne Warunki Handlowe Giffits GmbH
1. Zakres

Sprzedaż i zakup prowadzimy tylko zgodnie z poniższymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Potwierdzenia przeciwne, które nie są zgodne z naszymi warunkami, zostaną odrzucone.

2. Odpowiedzialność

W przypadku zamówień składanych przez Internet, umowa zostaje zawarta pomiędzy klientem a Giffits GmbH, o ile Giffits GmbH zaakceptuje zamówienie. Odbywa się to poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia przez e-mail. Wysłanie potwierdzenia zamówienia nie stanowi co do zasady deklaracji przyjęcia zamówienia przez Giffits GmbH, lecz służy wyłącznie do potwierdzenia otrzymania zamówienia. Prawo klienta/kupującego do wypowiedzenia umowy zgodnie z §649 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch; BGB) jest ograniczone do ważnych powodów. Firma Giffits GmbH jest uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku oczywistych błędów ortograficznych, drukarskich i obliczeniowych, chyba że partner umowy jest skłonny zaakceptować umowę na warunkach, które były w sposób oczywisty zamierzone. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do zawierania ustnych umów dodatkowych ani do udzielania ustnych zapewnień wykraczających poza treść umowy sporządzonej w formie pisemnej.

3. Zakres dostawy i usługi

Dopuszczalna jest nadwyżka lub niedobór dostawy do 10%. W takim przypadku partner umowy, który zgodnie z §§ 377 niemieckiego Kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch; HGB) należycie powiadomił o zmniejszonej dostawie, jest winien tylko wartość dostawy odpowiadającą faktycznie dostarczonej ilości. Jeśli partner umowy nie złożył prawidłowo reklamacji zgodnie z §§ 377 HGB, jest on zobowiązany do zapłaty za dodatkowe dostawy w wysokości do 10%. W takim przypadku partner umowy jest również winien proporcjonalnie podwyższoną cenę wynikającą z nadwyżki dostawy. Jeżeli partner umowy w przypadku nadwyżki dostawy zgodnie z §§ 377 HGB wniósł należytą reklamację, nie jest on winien proporcjonalnej nadwyżki wynikającej z nadwyżki dostawy, jeżeli nie ma interesu w uzyskaniu nadwyżki dostawy i poinformuje o tym Giffits GmbH w terminach przewidzianych na zgłoszenie reklamacji zgodnie z §§ 377 HGB. W takim przypadku jest on jednak zobowiązany do zwrotu nadwyżek towaru na żądanie Giffits GmbH. Nadwyżka lub niedobór dostaw nie uprawnia zasadniczo klienta do odmowy przyjęcia lub odstąpienia od umowy.

W dowolnym momencie jesteśmy uprawnieni do świadczenia dostaw częściowych i usług częściowych, chyba że dostawa częściowa lub usługa częściowa jest dla klienta nie do przyjęcia.

Jeżeli koszty frachtu przesyłki ewidentnie przekraczają opłaty ryczałtowe, Giffits GmbH zastrzega sobie prawo do przeniesienia dodatkowych kosztów na klienta. Zamówienia zagraniczne mogą podlegać dodatkowym opłatom celnym lub z tytułu importu w kraju przeznaczenia. Takie opłaty ponoszone są na Twój koszt; nie mamy wpływu na opłaty i ich wysokość.

4. Czas dostawy i usługi

Termin lub terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone na piśmie lub teleksem. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i realizacji zamówień z powodu siły wyższej oraz zdarzeń, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam dostawę, wówczas nie ponosimy odpowiedzialności nawet w przypadku wiążących uzgodnień i terminów. Upoważniają nas one do odroczenia dostawy lub usługi na czas trwania przeszkody oraz racjonalny okres rozruchowy lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części z powodu jeszcze niezrealizowanej części. Jeżeli ponosimy odpowiedzialność za niewywiązywanie się z wiążących uzgodnień i terminów lub zwłoki, nasza odpowiedzialność za każdy zakończony tydzień zwłoki jest ograniczona do połowy wartości faktury (bez podatku VAT) z dostawą i usługami, których dotyczy zwłoka, ale łącznie maksymalnie do pięciu procent wartości faktury na dostawy i usługi, których dotyczy zwłoka. Dalsze roszczenia są wykluczone, chyba że zwłoka wynika z naszego rażącego zaniedbania.

5. Rezerwacje materiałowe

Zastrzegamy sobie prawo do niewielkich lub nieznacznych odchyleń pod względem koloru, grubości materiału i konstrukcji. Nasze informacje na temat przedmiotu dostawy i usługi stanowią opisy lub oznaczenia i nie mają żadnych zagwarantowanych cech charakterystycznych.

6. Przeniesienie ryzyka

Ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przekazania przesyłki osobie wykonującej transport. Jeżeli przesyłka opóźni się na zamówienie klienta, ryzyko przechodzi na klienta po zgłoszeniu gotowości do wysyłki.

7. Gwarancja

W przypadku przesyłek od stron trzecich lub towarów, które nie są dostarczane bezpośrednio do nas, nie jesteśmy zobowiązani do poddania towarów szczegółowej kontroli wadliwości lub kompletności. W związku z tym nasza reklamacja jest uważana za złożoną w odpowiednim czasie, jeżeli nasz klient złoży do nas reklamację natychmiast, a my niezwłocznie przekażemy ją do naszego dostawcy. Wszelkie reklamacje muszą być składane niezwłocznie i w formie pisemnej. Klientem w tym rozumieniu jest nasz klient końcowy, a nie przewoźnik, spedytor lub inny podwykonawca

8. Zachowanie tytułu do praw

Towar pozostaje naszą własnością do czasu wykonania pełnej zapłaty. Nabywca jest jednak uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W przypadku odsprzedaży kupujący przenosi na nas z tytułu zabezpieczenia wszystkie roszczenia z tytułu odsprzedaży. W przypadku dostępu osób trzecich do zastrzeżonych towarów, kupujący zostanie poinformowany o naszej własności i niezwłocznie poinformuje nas o transakcji.

9. Płatność

10. Jurysdykcja

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich roszczeń związanych ze stosunkami handlowymi jest sąd właściwy dla siedziby Giffits GmbH. Giffits GmbH posiada również prawo do występowania z powództwem w ogólnej jurysdykcji klienta.

11. Ochrona danych

Giffits GmbH zapewnia, że przy przetwarzaniu danych osobowych klienta będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG) oraz innych odpowiednich norm prawnych. Przetwarzane są tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usług. Dane osobowe są traktowane jako poufne. Są one przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do celów realizacji umowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce Ochrony Danych.

12. Prawo autorskie

Wszelkie prawa autorskie do wykorzystania w jakimkolwiek procesie i w jakimkolwiek celu szkiców, schematów, projektów, oryginałów, filmów i tym podobnych danych stworzonych przez Giffits GmbH pozostają własnością Giffits GmbH, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Oferta znajdująca się na stronie internetowej jest dostarczana i monitorowana przez Giffits GmbH z siedzibą w Hamburgu. Wszystkie dane, informacje i materiały znajdujące się na tej stronie, zdjęcia/obrazy, ilustracje, nagrania audio i wideo są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej posiadanymi lub kontrolowanymi przez Giffits GmbH lub inne podmioty, na które Giffits GmbH posiada licencję. Te materiały/dane nie mogą być w żaden sposób kopiowane, powielane, reprodukowane, przekazywane, zamieszczane, przesyłane lub rozpowszechniane, w tym za pośrednictwem poczty e-mail lub innych środków elektronicznych. Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, modyfikacja danych, informacji i materiałów, ich wykorzystanie na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych połączonych za pośrednictwem sieci i ich wykorzystanie do celów innych niż osobiste, niekomercyjne stanowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, a zatem jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do ścigania wszelkich naruszeń praw autorskich.

13. Zwrot i refundacja

To dotyczy przedsiębiorstw:

Zgodnie z § 377 niemieckim Kodeksem handlowym (Handelsgesetzbuch; HGB) kupujący musi niezwłocznie skontrolować dostarczony towar i zgłosić ewentualne wady, aby nie utracić swoich roszczeń gwarancyjnych. Dostarczony towar zostanie odebrany dopiero po uprzednim sporządzeniu pisemnej umowy pomiędzy kupującym a Giffits GmbH.
Towary do których na żądanie kupującego dołączono załączniki reklamowe nie będą odbierane. O ile nie mają zastosowania postanowienia punktu 3 „Zakres dostawy i usług” i/lub punktu 7 „Gwarancja” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Odbiór przesyłek zwrotnych nie jest akceptowany przez Giffits GmbH. Nie przysługuje roszczenie o nową dostawę towarów. Próbki mogą być dostarczane wyłącznie na podstawie faktury. Prawo do zwrotu próbek nie przysługuje, chyba że zastosowanie mają postanowienia punktu 7, „Gwarancja”, naszych OWH.
W przypadku zakupu nakładu większego niż 100 sztuk zamówionej próbki, koszty próbki zostaną odjęte od zamówienia. W przypadku produktów o większym minimalnymi nakładzie zamówienia, koszty próbki zostaną pokryte przy zakupie minimalnej ilości zamówienia.
Rozpatrzenie reklamacji trwa zazwyczaj od dwóch do trzech dni roboczych. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Giffits. Możesz również skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem serwis@giffits.pl lub faksem do numerem +49 (0)40 2788 201-790.

To dotyczy konsumentów:

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń transportowych przy dostawie towaru, prosimy o złożenie reklamacji dotyczącej takich błędów bezpośrednio u dostawcy i o szybki kontakt z nami. Twoje roszczenia ustawowe i ich egzekwowanie, w szczególności prawa z tytułu rękojmi, pozostają nienaruszone również w przypadku niezłożenia reklamacji i/lub nie nawiązania kontaktu. Jednak pomogłyby nam one wyegzekwować nasze własne roszczenia wobec przewoźnika lub z tytułu ubezpieczenia przewozu. Rozpatrzenie reklamacji trwa zazwyczaj od dwóch do trzech dni roboczych. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Giffits. Możesz również skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem serwis@giffits.pl lub faksem do numerem +49 (0)40 2788 201-790.

14. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumenci korzystają z odwołania zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą lub działa w imieniu przedsiębiorstwa (§ 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego; Bürgerliches Gesetzbuch; BGB), nie przysługuje mu prawo do odwołania i zwrotu zgodnie z § 312g BGB w połączeniu z §355 BGB. Prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów w rozumieniu § 13 BGB: „Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie mogą być w przeważającej mierze związane ani z jej działalnością gospodarczą, ani z działalnością zawodową na własny rachunek”.

Instrukcja dotycząca odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie danego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Niemcy
Telefon: 800 321 15 29
Faks: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.pl
serwis@giffits.pl


poinformować nas za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listownie, faksem lub e-mailem) o decyzji o unieważnieniu niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Ci koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania pisma o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie obejmujące koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wyboru przez Ciebie metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). W celu uzyskania takiego zwrotu wykorzystamy te same sposoby płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwrotu towarów lub do czasu, gdy nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać na adres Giffits GmbH, Rücksendung, Weidestraße 122 b, 22083 Hamburg, Niemcy bezzwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego terminu. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu. Koszt przesyłki towarów innych niż paczki szacuje się na maksymalnie około 80 EUR.

Musisz zapłacić tylko za możliwą utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

  • dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja jest określana na podstawie indywidualnego wyboru lub przeznaczenia dokonanego przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
  • dotyczących dostawy towarów, które mogą szybko się zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
  • dotyczących dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale których wartość nie może być dostarczona przed upływem 30 dni od zawarcia umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • dotyczących dostawy gazet, magazynów lub czasopism z wyjątkiem umów prenumeraty;
  • dotyczących dostawy towarów zapieczętowanych, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich plomba została usunięta po dostawie;
  • dotyczących dostawy towarów jeżeli zostały one nierozerwalnie wymieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;
  • dotyczących dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawie;

Formularz odstąpienia od próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas z powrotem.)

Do

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Niemcy
Telefon: 800 321 15 29
Faks: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.pl
serwis@giffits.pl


Ja/my (*) niniejszym odstępuję/emy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących towarów (*)/ świadczenie następujących usług (*)
- Zamówione dnia (*)/ otrzymane dnia (*)
- Nazwa konsumenta(-ów)?
- Adres konsumenta(-ów)?
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomień w formie papierowej)
- Data

_______________________
(*) Niepotrzebne skreślić

15. Procedury arbitrażowe

W dniu 09.01.2016 r. Komisja Europejska stworzyła platformę pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z zakupami online. Można z niej skorzystać za pośrednictwem strony internetowej URL https://ec.europa.eu/consumers/odr. W tym miejscu pragniemy poinformować, że nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym i że niestety nie możemy zaoferować takiej możliwości.

16. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są lub staną się nieważne w całości lub w części bądź zawierają lukę prawną, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Niemcy
Telefon: 800 321 15 29
Faks: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.pl
serwis@giffits.pl

Dyrektor zarządzający: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt

Opis: Hamburg, grudzień 2017